KAREN HALVERSON
Thermopolis, Wyoming (from the series Basin & Range), 1992

<