HELEN LEVITT, Gypsy, E. Harlem, New York, C. 1939

<
>